Google AdSense

Các chỉ số trong Google Adsense

Google Adsense là gì? Google Adsense (GA) là mạng lưới quảng cáo được phát triển bởi Google, nói một cách đơn giản hơn thì Google Adsense là cầu nối giữa những người muốn đặt quảng cáo và người đặt quảng cáo. Google adse...