Terminal

Hướng dẫn cài đặt pip trên macOS

Mặc định trên macOS đã được cài Python 2.x, nếu bạn muốn cài thêm Python 3.x có thể xem bài viết Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên macOS. Sau khi cài đặt Python 3, bạn có thể sử dụng lệnh pip3 để gọi Python 3. Vậy còn Pyth...